หน้าแรก | สัตว์บก | สัตว์ปีก | สัตว์เลื้อยคลาน | สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก | ข้อมูลและแผนที่ | สนับสนุนกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของสวนสัตว์

1. เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ชนิดต่างๆ ไว้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์
2. เพื่อเป็นสถานที่แสดงชนิดของสัตว์ป่า ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์
3. เพื่อเป็นสวนสัตว์เลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดให้ดำรงเผ่าพันธุ์หรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์

สนใจลงโฆษณา

086-551-5666


สวนสัตว์ดุสิต
เดิมเป็นสวนหนึ่งของพระราชอุทยานสวนดุสิต ซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่า "เขาดินวนา" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติสำหรับส่วนพระองค์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2481 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ คณะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าสวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนาถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนสัตว์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานกวางดาว กับสัตว์อื่น ๆ อีก 2-3 ชนิด จากสวนอัมพรมาเลี้ยงไว้ในเขาดินวนา ตั้งชื่อสวนสัตว์นี้ว่า "สวนสัตว์ดุสิต" อยู่ในการดำเนินงานของเทศบาลนครกรุงเทพฯ จนมาถึง พ.ศ. 2497 จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การสวนสัตว์ ซึ่งอยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิต

 

ข้อมูลสวนสัตว์ดุสิต
ที่ตั้ง กรุงเทพฯ ปีก่อตั้ง พ.ศ. 2481 ผู้เข้าชมต่อปี 2,500,000
พื้นที่ 118 ไร่ สัตว์ทั้งหมด 1598 ตัว สัตว์สงวน/คุ้มครอง 31 ชนิด
สัตว์ปีก 1018 ตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 288 ตัว สัตว์เลื้อยคลาน 292 ตัว
เปิดชม 08.00 - 18.00 น. อัตราค่าเข้าชม
- ผู้ใหญ่ 30 บาท
- ครู ข้าราชการ
- นักเรียนมหาวิทยาลัย ปวส.
- เด็กโต (สูงเกิน 135 ซม)
10 บาท
- เด็กเล็ก
- นักเรียนประถม มัธยม ปวช.
5 บาท
 

Zoom

 
   1. กองอำนวยการ / ประชาสัมพันธ์
   2. ส่วนจัดแสดงไก่ฟ้า และนกยูง
   3. ท่าเรือ
   4. ส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภท เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งน้ำ ครึ่งบก
   5. ส่วนจัดแสดงสัตว์ ประเภทลิง
   6. สวนสัตว์เด็ก
   7. ส่วนจัดแสดงสัตว์ ประเภทหากินกลางคืน
   8. พิพิธภัณฑ์สัตว์
   9. สวนสนุก

ที่มา: ข้อมูลจากองค์การสวนสัตว์
หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เอกชน
จัดตั้งขึ้นโดย ชมรมคนรักสวนสัตว์